Sol·licitar convocatòria subvenció 2021 20084 - Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (convocatòria ordinària) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és des de les 9h del 26 de març fins a les 15h del 26 d'abril de 2021.

Els requisits que han de complir les entitats sol·licitants per a totes les línies de subvencions són els següents:

 1. Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre genèric o en el cens corresponent en la data de publicació de la convocatòria ordinària que correspongui. Les bases específiques estableixen els requisits d’inscripció als registres específics i als censos que escaigui.
 2. No incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 3. L’entitat i, si escau, les entitats membres integrades, ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant de la Generalitat i l’Estat i les obligacions tributàries amb la Seguretat Social en el moment previ a la tramitació de les obligacions reconegudes pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els deutes que estiguin ajornats es considera que compleixen el requisit d’estar al corrent de les obligacions.

 1. Atendre les persones usuàries en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 2. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionats, han d’haver aplicat les mesures correctores previstes i haver abonat les quantitats requerides per a aquest concepte.
 3. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. Així mateix, les persones sol·licitants han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 4. Les entitats amb un nombre de 50 persones treballadores o més han de complir l’obligació que estableix l’article 42 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l’entitat, o d’aplicar  les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.
 5. En el cas d’entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones, han de complir l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 6. En el cas d’associacions, haver elaborat els comptes anuals i fer-los accessibles al públic d’acord amb l’article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 7. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
 8. En el cas d’associacions i fundacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 9. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l’activitat objecte de la subvenció, s’ha de tenir en compte la normativa sobre la propietat intel·lectual a l’hora d’utilitzar qualsevol element susceptible de generar drets d’autor.
 10. Informar si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
 11. Complir l’obligació que estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Subvencions a entitats per a activitats i projectes

A Programes de prevenció i suport en la lluita contra la violència masclista.

A.1 Projectes de lluita contra la violència masclista (de caràcter pluriennal).

A.2 Activitats de sensibilització, detecció, atenció i recuperació en la lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

B Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

B.1 Activitats preventives d’atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).

C Programes de suport a joves tutelats i extutelats.

C.1 Projectes de suport i acompanyament per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral) adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter anual).

D Programes d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme.

D.1 Projectes de prevenció social dels extremismes violents a través del diàleg intercultural (de caràcter pluriennal).

D.2 Activitats de lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).

D.4 Projectes de formació i d’acollida de famílies en la comunitat educativa (de caràcter pluriennal).

D.5 Projectes de tallers de reforç escolar (de caràcter pluriennal).

D.6 Projectes de mentoria d’alumnes de secundària (de caràcter pluriennal).

D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d’acollida a persones immigrades (de caràcter pluriennal).

D.8 Projectes de serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades en situació d’irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d’especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

D.9 Projectes de serveis d’acollida residencial per a persones immigrades en situació d’irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d’especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

D.10 Projectes de serveis d’informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania (de caràcter pluriennal).

D.11 Projectes d’alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana (de caràcter pluriennal).

D.12 Projectes integrals d’acollida i integració per a persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter pluriennal).

D.13 Projectes de prevenció del racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i altres formes de discriminació per raó d’origen cultural, religió o procedència (de caràcter pluriennal).

D.14 Activitats de caràcter singular (de caràcter anual).

E Programes de suport a l’associacionisme juvenil.

E.1 Projectes juvenils (de caràcter pluriennal).

E.2 Projectes per a plans anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast territorial (de caràcter pluriennal).

E.3 Projectes per a plans anuals d’actuació d’associacions juvenils d’àmbit local i comarcal (de caràcter pluriennal).

F Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal (de caràcter anual).

F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter anual).

F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social (de caràcter pluriennal).

F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter anual).

F.5 Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme (de caràcter pluriennal).

F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

F.7 Activitats de prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

F.8 Programes d’actuació urgent en l’àmbit de la intervenció comunitària, la promoció del voluntariat, l’enfortiment de l’associacionisme o la promoció del poble gitano (de caràcter anual).

G Programes de suport de serveis socials.

G.1 Projectes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials (de caràcter pluriennal).

G.2 Projectes de suport als professionals de la intervenció i acció social (de caràcter pluriennal).

K Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per lluitar contra l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

K.1 Projectes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere (de caràcter pluriennal).

K.2 Projectes d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).

K.3 Projectes de prevenció de l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (de caràcter pluriennal).

L Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Accions de foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).

L.2 Accions de foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment (de caràcter anual).

M Programes per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la violència masclista en l’àmbit laboral.

M.1 Activitats de sensibilització, promoció i divulgació per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).

M.2 Activitats de jornades i formació relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l’accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral (de caràcter anual).

M.3 Activitats d’elaboració d’estudis i materials relacionats amb la igualtat d’oportunitats de dones i homes que siguin innovadors o que tinguin una aplicació pràctica en el mercat laboral català (de caràcter anual).

M.4 Activitats de foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes adreçades al teixit empresarial que tinguin un impacte directe en les condicions de treball de les dones (de caràcter anual).

M.5 Activitats de lluita contra la violència masclista en l’àmbit laboral amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

M.6 Activitats de lluita contra la violència masclista en l’àmbit laboral, en què s’inclouen el perfil de persona de referència en matèria de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, l’assessorament en matèria de prevenció de la violència masclista en el treball i l’acompanyament a les víctimes de violència masclista (de caràcter anual).

N Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

N.1 Projectes d’ajudes econòmiques i prestació de serveis a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter anual).

N.2 Projectes de sensibilització contra el malbaratament alimentari (de caràcter anual).

Q Programes de suport a l’educació en el lleure.

Q.1 Projectes d’educació en el lleure (de caràcter pluriennal).

Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).

Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).

Q.4 Actuacions de suport a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).

Q.5 Ajuts a la contractació de monitors/ores de suport per a la participació d’infants i joves amb discapacitat a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).

R Programes d’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials.

R.1 Projectes específics en l’àmbit de l’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials (de caràcter anual).

S Programes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

S.1 Projectes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa (de caràcter pluriennal).

T Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives.

T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).

T.2 Activitats d’envelliment actiu (de caràcter anual).

V Programes de suport als projectes per a la igualtat de gènere i per a la lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d’educació en el lleure.

V.1 Activitats de promoció de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

V.2 Activitats d’educació en el lleure vinculades a la igualtat de gènere i a la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

Subvencions a entitats per a serveis socials

H Programes de suport a les famílies.

H.1 Serveis d’acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter anual).

H.2 Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).

I Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).

I.2 Serveis d’atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).

I.3 Serveis d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

I.4 Serveis d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social.

J.1 Servei de tuteles per a persones grans amb dependència o risc social (de caràcter pluriennal).

J.2 Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.3 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.5 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.7 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual (de caràcter pluriennal).

J.8 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).

J.9 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).

J.10 Servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).

J.11 Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).

J.12 Servei de tutela per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).

J.13 Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).

J.14 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).

J.15 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).

J.16 Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/sida. Servei d’acompanyament a la vida autònoma (de caràcter pluriennal).

J.17 Servei de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).

J.18 Servei de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).

J.19 Servei de prevenció d’addiccions. Servei d’acompanyament a la vida autònoma (de caràcter pluriennal).

J.20 Programa per a les regularitzacions d’usuaris de la convocatòria d’entitats d’exercicis anteriors (de caràcter anual).