Reconeixement de la situació de dependència

8821 - Reconeixement de la situació de dependència Departament de Drets Socials benestar

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Llegiu-ne més

IMPORTANT: és convenient presentar el document de la declaració responsable conjuntament amb qualsevol dels formularis de sol·licitud relacionats a l’apartat Formularis i documentació.

A les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Data actualització  20.10.2021