Pagar la taxa i sol·licitar l'informe

Pagar la taxa i sol·licitar l'informe 9873 - Informe d’adequació de l’habitatge Departament d'Igualtat i Feminismes

L'informe d'adequació de l'habitatge es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Cal aportar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Document acreditatiu del pagament (justificant del pagament efectuat) de la taxa.
  • Dades sobre l'ocupació de l'habitatge i sobre les persones que se sol·licita reagrupar (adjunt en el formulari de sol·licitud).
  • Declaracions responsables incloses al formulari de sol·licitud
  • Document  identificatiu de la persona sol·licitant: cal adjuntar una còpia, excepte que s'indiqui el contrari de les pàgines del passaport on hi figuren les dades personals i de caducitat del document o DNI (1) o NIE (2).

(1) En cas d'oposició a consultar les dades cal que aporteu aquesta documentació.

(2) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, cal que l'aporteu.

Documentació relativa a l'informe que se sol·licita

  • Còpia de la documentació acreditativa del títol que habilita la persona sol·licitant per ocupar l'habitatge.

En el cas de familiars de comunitari que mantenen el dret de residència malgrat la defunció, la nul·litat, dissolució o suspensió del vincle: acreditació documental d'aquesta circumstància (mort del ciutadà de la Unió, sentència de nul·litat, divorci o separació o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada).

Els requisits són:

  • Ser persona estrangera extracomunitària
  • Ser major d'edat
  • Disposar d'una autorització de residència renovada o en procés de renovació

Podeu consultar les excepcions als requisits a les pàgines 4 i 5 de la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Abans de sol·licitar l'informe caldrà fer el pagament d'una taxa de 38,22 euros (consulteu el Pas 1 Pagar la taxa).

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.

L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l’ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

Podeu consultar les condicions d'habitabilitat de la vivenda a les pàgines 5, 6 i 7 de la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.