Pagar la taxa i sol·licitar l'informe 9923 - Informe d’adequació de l’habitatge per renovar autoritzacions de residència Departament d'Igualtat i Feminismes

L'informe és pot sol·licitar en qualsevol moment. 

Documentació genèrica:

 • Formulari de sol·licitud.
 • Declaracions responsables incloses al formulari de sol·licitud.
 • Còpia del passaport vigent de la persona sol·licitant on hi figuren les dades personals i de caducitat del document.
 • Justificant del pagament de la taxa. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar a través del Pas 1 Pagar la taxa i seguir les intruccions d'aquest pas.
  • Si el pagament es fa on-line, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, el justificant serà la impressió del comprovant que emetrà el sistema un cop s'hagi fet el pagament.
  • Si el pagament es fa mitjançant la xarxa de caixers automàtics "Servicaixa", amb targeta de crèdit o dèbit, el justificant serà el comprovant que s'imprimeix al caixer un cop fet el pagament.

 Documentació específica:

 • Copia de la documentació acreditativa del títol que habilita per a ocupar l’habitatge.

Requisits genèrics:

 • Ser persona estrangera no comunitària
 • Ser major d'edat
 • Disposar d'una autorització de residència renovada
 • Que hagi canvi d'habitatge respecte del que es va acreditar en el moment del reagrupament

Abans de sol·licitar l'informe s'ha de pagar una taxa de 38,22 euros (consulteu el Pas 1 Pagar la taxa).

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i dels familiars reagrupats.

L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l’ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

Podeu consultar les condicions d'habitabilitat de la vivenda a les pàgines 14 i 15 de la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.