Inscriure's 22289 - 22289-Inscripcio-previa-ajuts-manteniment-activitat-economica-autonoms-microempreses Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ha finalitzat el termini per a la inscripció al registre.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des del dia 19 de febrer de 2021 a les 9.00 hores fins al dia 26 de febrer de 2021 a les 15.00 hores.

 1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 2. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021. 
 3. Mantenir la seva alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda, com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 4. La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 5. El rendiment net de l'activitat de tot l'any 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d'alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros. 
 6.  Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.
 7. No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Consulteu primer les preguntes freqüents sobre aquest ajut. Si no hi trobeu la resposta, podeu fer les vostres consultes enviant un missatge a la Bústia de contacteEmpresa. Autònoms

En el cas que una mateixa persona presenti diversos formularis d'inscripció prèvia, únicament es considerarà vàlid el darrer dels presentats. 

Destinataris de l'ajut:

 1. Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones  donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o a la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

 2. Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant  l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o a la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

 3. Les persones treballadores autònomes, persona física, acollides a l'apartat 2 de la disposició addicional divuitena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o a la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020. 

 4. Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referència el número de socis de l'any 2019. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d'altri no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o a la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020. 

 5. Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb el número de socis de l'any 2019. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o a la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

No es poden inscriure  les persones treballadores autònomes col·laboradores.