Denúncia de fets contra lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals

20117 - 20117- Denúncia de fets contra lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

La denúncia de fets contra les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals és un dels mecanismes que preveu la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia amb la finalitat de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.

La denúncia pot comportar l’inici d’un procediment sancionador per infraccions en matèria de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

Llegiu-ne més

A totes les persones que pateixin situacions de discriminació per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, previstes com a infraccions administratives a la Llei 11/2014.

Poden presentar la denúncia:

  • La persona que ha patit la discriminació.
  • Qualsevol persona que observi una infracció d’aquest tipus (no cal que sigui la persona afectada).
  • Entitats degudament autoritzades per la persona afectada. 
Què necessiteu fer?

Data actualització  26.01.2017