Els camps marcats amb * són obligatoris.

Formulari de participació en procés selectiu

Dades personals
Formació
Dades laborals

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Gestió de personal”

Responsable del tractament: Direcció de Serveis del Departament de Drets Socials.
Finalitat: La finalitat és la gestió de personal i de recursos humans, així com el control del bon ús que fa el personal treballador dels recursos TIC que els han facilitat.
Legitimació: El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
Destinataris: Les dades es cediran a l’Agència Tributària, en virtut de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
A la Seguretat Social, d’acord amb el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
A l’Institut Nacional d’Estadística, d’acord amb la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.
A la unitat departamental competent, d’acord amb l’Ordre TRE/244/2007, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica del contingut dels contractes de treball i les seves còpies bàsiques, en l’àmbit de Catalunya, i el Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les còpies bàsiques als serveis públics d’ocupació, i l’ús de mitjans telemàtics en relació amb la comunicació.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció de Serveis per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a d.serveis.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Informació addicional al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades