Consell Assessor del Poble Gitano

Any de creació

2005

Funcions

Les funcions d'aquest òrgan són, entre d'altres, les següents:

 • Assessorar la Comissió Interdepartamental o els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya quan així ho demanin.
 • Formular recomanacions a l'Administració sobre les matèries relatives a la situació del poble gitano.
 • Promoure estudis, iniciatives i actes per a la inserció de la població gitana, la defensa de la seva cultura i per combatre el racisme i la discriminació.
 • Estudiar i emetre propostes per tal d'enfortir la convicència entre les diferents cultures que viuen a Catalunya.
 • Mantenir contactes amb altres òrgans anàlegs d'àmbit nacional, estatal i internacional.
 • Elaborar i aprovar anualment una memòria sobre les actuacions de l'Administració relacionades amb el poble gitano i sobre el desenvolupament del Pla integral.

Composició i funcionament

El Consell Assessor del Poble Gitano és un òrgan consultiu i de participació de les persones gitanes i les entitats que treballen amb el poble gitano en totes les qüestions que siguin del seu interès i, específicament, en el seguiment dels acords presos pel Govern de la Generalitat i que els afectin directament.

El Consell Assessor del Poble Gitano funciona en Ple, en Comissió Executiva i ens els Grups de Treball que es considerin necessaris en cada moment.

 •  Ple: Està integrat per la presidència, la vicepresidència primera, la vicepresidència segona, les vocalies següents:
  • Fins a vint-i-una persones del poble gitano en representació de les associacions i fundacions gitanes designades per qui exerceix la presidència, provinents de totes les demarcacions catalanes, de manera que es garanteix i la presència de joves gitanos i gitanes i del col·lectiu de dones gitanes.
  • Una persona designada per la Federació de Municipis de Catalunya i una per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
  • Dues persones de reconegut prestigi dins el moviment associatiu que treballa amb el poble gitano designades per la presidència.
  • Una persona designada per cadascuna de les dues organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.
  • Les persones de la Comissió Interdepartamental designades per la presidència per a cada Ple en funció de les matèries a tractar i la secretaria.
 • Comissió Executiva: està integrada per la presidència, la vicepresidència primera, les vocalies següents: 
  • Sis persones en representació de les associacions i fundacions gitanes, provinents de totes les demarcacions catalanes.
  • Una persona designada per la Federació de Municipis de Catalunya i una per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
  • Dues persones de reconegut prestigi dins el moviment associatiu que treballa amb el poble gitano designades per la presidència.
  • Les persones de la Comissió Interdepartamental designades per la presidència per a cada Ple en funció de les matèries a tractar i la secretaria.
 • Grups de treball: al llarg de la seva història, quan el desenvolupament de les seves funcions ho ha requerit, el Consell Assessor del Poble Gitano ha constituït Grups de Treball específics.

D'altra banda, la persona titular del departament competent en matèria de polítiques d'integració i inclusió social i responsable de l'execució del Pla integral del poble gitano a Catalunya n'exerceix la presidència, la persona titular de l'òrgan competent en matèria de desenvolupament comunitari i suport a col·lectius en risc d'exclusió social, la vicepresidència primera, la persona gitana que nomeni qui exerceix la presidència, a proposta del Ple, la vicepresidència segona.

Unitat directiva responsable de l'òrgan

 Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Data d'actualització:  20.02.2013