Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya

La creació del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) s’emmarca en els articles 27 i 34 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència a Catalunya. La Llei reconeix el dret de participació dels infants i els adolescents i posa èmfasi a potenciar-lo promovent la creació d’espais de participació territorial a l’àmbit local i amb la creació del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC).

a) Representar els interessos i els punts de vista dels infants i els adolescents de Catalunya.

b) Fer propostes als organismes competents en matèria d’infància i adolescència sobre qüestions que afecten els infants i els adolescents i per millorar les seves condicions de vida.

c) Afavorir la visió positiva dels infants i els adolescents i contribuir a la sensibilització social envers la seva capacitat i els seus drets de ciutadania, en especial la seva participació democràtica.

d) Vetllar pel compliment i el desplegament de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant.

e) Ser receptor, dinamitzador i generador d’opinions i propostes entre els infants i els adolescents a Catalunya sobre les qüestions que els afecten.

f) Proposar informes i estudis propis sobre matèries relacionades amb la infància i l’adolescència. Afavorir especialment estudis d’impacte de les actuacions que es realitzin a favor de la participació infantil en els diversos àmbits.

g) Impulsar, desenvolupar, supervisar i avaluar projectes d’interès nacional vinculats amb les polítiques d’infància.

h) Promoure l'associacionisme infantil i adolescent i, en general, la participació democràtica, així com les relacions, la coordinació i el dinamisme entre les entitats infantils (associacions, consells locals d’infància, entre d’altres) i les adreçades a infants.

i) Opinar sobre aquells programes, propostes o iniciatives que afectin els infants i els adolescents.

j) Facilitar la participació dels infants i els adolescents en altres òrgans consultius de l’Administració de la Generalitat.

k) Difondre la tasca del CNIAC i garantir la representació dels infants i els adolescents catalans en altres plataformes i organismes en l’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional.

l) Col·laborar en la realització dels informes que, amb destinació al Comitè dels Drets de l’Infant, elabora l’Estat en relació amb l’aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants.

m) Facilitar la cooperació infantil i adolescent internacional per fomentar les activitats que tendeixin a aconseguir la pau i per a qualsevol altra matèria relacionada amb avenços socials en matèria d’infància i adolescència.

n) Promoure la creació de consells de participació territorial per donar l’oportunitat als infants i als adolescents de participar activament i plenament en els seus nuclis de convivència més immediats i en la vida social, política, cultural, artística i recreativa del seu entorn.

o) Proposar la realització d'activitats, jornades, seminaris i campanyes que facin visibles les aportacions dels infants i els adolescents a la societat.

p) Reflexionar sobre els mecanismes de participació a l’abast dels infants, entre els quals hi ha el CNIAC, i proposar els canvis i les millores pertinents, si escau.

q) Fomentar l’aprenentatge mutu entre els agents que prenen part en el procés de participació.

r) Qualsevol altra que sigui acordada en el marc de les funcions i les finalitats establertes.

El Consell està integrat per la Presidència, la Vicepresidència, el Secretariat, l’Assemblea i la Comissió Permanent. 

• Presidència: l’exerceix un infant o adolescent, escollit per l’Assemblea. Li correspon convocar i presidir totes les sessions de l'Assemblea i de la Comissió Permanent, ordenar el debat, representar el Consell i les altres funcions que li atribueixi el reglament de règim intern del CNIAC. 

• Vicepresidència: ha de tenir-ne almenys una. La Vicepresidència o vicepresidències les han d’exercir les persones que siguin escollides, per un període de dos anys, entre els vocals infants i adolescents que formin part de l'Assemblea. 

• El Secretariat: l’exerceix, durant un període de dos anys, la persona escollida entre els vocals infants i adolescents que formin part de l'Assemblea. 

• L’Assemblea: és l'òrgan de màxima representació del Consell i té un màxim de cent membres. Està integrada per les persones que exerceixen els càrrecs següents: 

a) La Presidència honorífica.

b) La Presidència.

c) La Vicepresidència o vicepresidències.

d) El Secretariat.

e) Els vocals. 

Els membres de l’Assemblea són escollits per un període de dos anys, renovables per una sola vegada, i exerceixen el seu càrrec en representació del territori que els hagi designat. 

L'Assemblea ha de celebrar, com a mínim, dues sessions ordinàries a l'any. També pot celebrar sessions extraordinàries quan la Comissió Permanent així ho decideixi o quan ho sol·licitin un deu per cent dels vocals.

  • La Comissió Permanent: és l'òrgan encarregat d'executar les decisions de l'Assemblea i coordinar les reunions i les tasques dels diferents grups de treball. Està integrada per la Presidència, la Vicepresidència o vicepresidències, el Secretariat i deu vocals de l’Assemblea. 

Celebra sessions ordinàries cada tres mesos, i les extraordinàries que estimi oportunes a proposta de la Presidència, la Vicepresidència o vicepresidències, o d'un terç dels membres.

Aquests són els municipis que actualment tenen representants del seu consell municipal al CNIAC. Si vols formar-ne part, envia’ns un correu electrònic a la bústia cniac.tsf@gencat.cat

Aiguafreda
Arenys de Mar
Argentona
Artés
Badalona
Barberà del Vallès
Begues
Caldes de Montbui
Callús
Cardedeu
Castellar del Vallès
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat
El Prat de Llobregat
Figueres
Granollers
La Garriga
La Palma de Cervelló
L’Hospitalet de Llobregat
Lleida
Manresa
Mollerussa
Montornès del Vallès
Montgat
Parets del Vallès
Piera
Rubí
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Santa Perpètua de Mogoda
Santpedor
Sitges
Tarragona
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar

Si el teu Consell d’infants o adolescents municipal en vol formar part o per qualsevol dubte o aclariment, pots posar-te en contacte via correu electrònic a la bústia cniac.tsf@gencat.cat.