Ajut per a instal·lacions juvenils afectades econòmicament per la Covid-19

Des de l’inici de la pandèmia les instal·lacions juvenils han hagut d’aturar la seva activitat quasi de forma completa. Per això s’ha aprovat un ajut extraordinari adreçat a entitats, empreses i persones autònomes d'aquest sector amb l'objectiu que puguin superar aquesta situació de crisi i mantenir la seva viabilitat.


Presentació de sol·licituds
El termini per presentar els formularis de sol·licitud va acabar el 10 de desembre de 2020. Actualment el tràmit està tancat.


Persones beneficiàries i requisits
Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola o aules de natura, i campaments juvenils.

Caldrà que compleixin els següents requisits:

  1. Ser titulars o gestores de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les que sol·liciten l’ajut, les quals han d’estar inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.
  2. Tenir inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut les places de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les quals sol·liciten l’ajut.
  3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tant, NO es poden acollir a aquests ajuts els “terrenys d’acampada”.


Quantia
L'ajut s’abonarà en un pagament únic de 5.000 euros per cada instal·lació juvenil que es complementarà amb una aportació de 25 euros per a cada plaça de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’Instal·lacions Juvenils. L'import màxim total serà de 40.000 euros per cada entitat, empresa o persona autònoma sol·licitant.


Compatibilitat
Aquest ajut és complementari i compatible amb l’ajut per a persones titulars o gestores d’instal·lacions juvenils previst en el Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre. Properament aquest tràmit també estarà actiu.