• Inici
 • El suport a la presa de decisions per a professionals de l’àmbit de la discapacitat

El suport a la presa de decisions per a professionals de l’àmbit de la discapacitat

Internet, 1, 3, 9 i 11 de juny de 2021

 

Línia formativa: Formació  especialitzada. Ètica

Unitat gestora de l'activitat formativa: Gabinet Tècnic

Codi: 952.13

Introducció

 

L’exercici de l’autonomia a l’hora de prendre decisions és un pilar fonamental de la qualitat de vida de les persones. Decidir per un mateix és un dret que s’ha de garantir de manera universal. No obstant això, les persones amb discapacitat encara veuen minvada la seva capacitat de decidir. La cultura paternalista i els estereotips al voltant de les persones amb discapacitat constitueixen els factors principals de la vulneració d’aquest dret. La Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat reconeix la plena capacitat jurídica i ens impel·leix a adoptar les mesures de suport necessàries per garantir que les persones amb discapacitat prenguin les seves decisions en les mateixes condicions que la resta. Per tant, s’imposa un canvi de paradigma que conduirà a totes les organitzacions i serveis de suport i acompanyament a eliminar les pràctiques que impliquen decisions substitutives i a adoptar enfocaments basats en el suport a l’autonomia per prendre decisions.

Aquest curs pretén mostrar en què consisteix el Suport a la Presa de Decisions (SPD) i com potenciar l’autonomia de les persones amb discapacitat a través d’una metodologia de treball concreta.

Ofereix eines i protocols de treball, que poden se adaptats a les especificitats de les organitzacions de suport que la vulguin implementar.

 

Objectius

 

 

 • Explicar als professionals en què consisteix el Suport a la Presa de Decisions (SPD) i com potenciar l’autonomia de les persones amb discapacitat a través d’una metodologia de treball concreta.
 • Dotar als professionals d’eines i protocols de treball.

 

 

Continguts

 

Sessió 1: Presentació del curs. Introducció al SPD. Descripció de continguts i metodologia

 • Conceptes clau:Autonomia i Independència. Dret a decidir. Decisions, conseqüències i dret a equivocar-se. Presa de decisions. Suport. Diferència entre suport i suport a la presa de decisions.
 • El Suport a la Presa de Decisions dins el nou paradigma impulsat per la Convenció (CDPD).
 • Suport a la Presa de Decisions dins el marc legal local. L’Assistència, una mesura de suport amb reconeixement jurídic alineada amb la Convenció.

Sessió 2 : Els serveis de Suport a la Presa de Decisions en les organitzacions

 • Metodologia de treball i mètode IDECIDE.
 • Actors que intervenen en el servei de Suport a la Presa de Decisions. La Persona Acompanyada, el Professional de SPD i el Facilitador.
 • L’Acord de SPD com Instrument fonamental.
 • Altres Instruments pel Suport a la Presa de Decisions. Pla Individualitzat de Support, Instruments de Valoració d’Habilitats bàsiques per a la Presa de Decisions, Qüestionaris de Satisfacció. Millora contínua.

Sessió 3: Metodologia

 • Aplicació de la metodologia (I). Detecció de la necessitat de SPD. Identificació del Professional de SPD i del Facilitador. Avaluació de les necessitats de SPD. Elaboració i signatura de l’Acord.
 • Aplicació de la metodologia (2). valoració de les habilitats bàsiques per a la presa de decisions. Elaboració del Pla de Treball Individualitzat: Llistat de Recursos necessaris, Actuacions i Calendari de Treball.

Sessió 4: Implementació i Seguiment del Pla de Treball Individualitzat. Valoració del Suport

 • Revisió de l’acord: Renovació, Actualització o Terminació.
 • Implementació de la metodologia IDECIDE a l’organització. Superació de barreres i factors clau per a la implementació efectiva.
 • Redefinició de competències i aspectes formatius bàsics.
 • Recursos i eines facilitadores.
 • Integració del SPD dins els sistemes de gestió de l’organització.
 • Presentació de projectes de gestió de casos

 

 

Persones destinatàries del curs

 

Està adreçat als professionals i a les direccions de les organitzacions que presten serveis a les persones amb discapacitat.

 

Metodologia

 

El curs està concebut com un demostrador de la metodologia per implantar el servei de suport a la presa de decisions. Per tant, la teoria exposada s’aplica de manera immediata a través de casos exemple, reflexions i presentacions per part dels assistents. S’utilitzen els materials desenvolupats en el marc del projecte Europeu I-DECIDE.

El curs inclou una part de treball individual, consistent en el disseny d’un Pla Individualitzat de Suport aplicat a un cas triat per l’alumne.

 

 

 

Docència

 

Josep Maria Solé. Director de Suport- Girona Fundació Tutelar Girona

Lluís Marroyo. Director de la Fundació Campus Arnau d’Escala

Ferran Blanco. Responsable de Projectes i Desenvolupament de Support- Fundació Tutelar Girona.

Sra.Gemma Palet. Treballadora social, referent de suport a Support Girona Fundació Tutelar

Sra.Francisca Romero. Experta per experiència. Support Girona Fundació Tutelar

 

 

Dades del curs

 

Dates: : 1, 3, 9 i 11 de juny de 2021

Durada: Durada: 10 h de docència en línia + 2 h treball individual

Horari: L’horari del curs és de 9.30 a 12.00 h

Lloc: Plataforma Virtual Fundació Campus Arnau

 

Inscripcions

 

Les persones interessades en aquest curs han d'omplenar el formulari que trobaran en l'enllaç adjunt:

formulari

Atès que el nombre de places és de 25, les persones que quedin sense plaça, podràn de forma preferent, accedir de forma preferent a la propera edició entre setembre i octubre de 2021.

 

Cost

 

Aquesta activitat formativa té un cost per alumne de 206€, subvencionat en la seva totalitat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Certificat

 

Els alumnes que superin el 80% del temps d’assistència a les classes  i realitzin el treball individual obtindran un certificat d’assistència i aprofitament reconegut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 

On trobar més informació?

 

Aquesta activitat formativa està gestionada pel Gabinet Tècnic. Per a consultes us podeu adreçar per correu electrònic a:  gtformacio.tsf@gencat.cat

 

 

Amb la col·laboració

 

 

Data d'actualització:  22.03.2021