• Inici
  • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)

Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)

Població destinatària

Els CDIAP s'adrecen als infants que es troben en situacions com aquestes i a les seves famílies:

  • Infants que en condicions normals no necessiten aquesta atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària.
  • Infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-ho.
  • Infants que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i d'altres anomalies.
  • Es prioritza l'atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, sens perjudici del caràcter universal dels serveis d'atenció precoç.

Objectius

Els objectius dels CDIAP són els següents:

  • Atendre la població infantil des de la concepció i, com a màxim, fins que compleixin sis anys, sempre que no tingui garantida la continuïtat assistencial.
  • Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en aquesta franja d'edat.
  • Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.
  • Assegurar equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infantil.
  • Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.

Funcions

Per assolir el seus objectius, els CDIAP exerceixen les següents funcions:

  • Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família (diagnòstic).
  • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
  • Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.
  • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.
  • Seguiment de l'evolució de l'infant.
  • Col·laboració dels programes de prevenció i detecció.
  • Tasques de recera, docència i formació.

Àmbits d'intervenció

Els CDIAP tenen quatre àmbits d'intervenció en què desenvolupen diferents línies d'actuació específiques:

  • L'infant i la seva família com a unitat de desenvolupament.
  • La família.
  • L'entorn natural en què es desenvolupa l'infant.
  • La societat.

Professionals

Els professionals que formen part de l'equip interdisciplinar dels CDIAP són experts en desenvolupament infantil i en els diversos àmbits d'intervenció (infant, família i entorn). Hi ha especialistes en fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia i neuropediatria, entre d'altres.

Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir una intervenció global en les necessitats de l'infant i la seva família.

Contacte

A través del directori, podeu localitzar tots els CDIAP de Catalunya i trobar les dades de contacte presencial i telefònic.

Data d'actualització:  04.06.2014