Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

Les línies que caracteritzen la intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents són els següents: 
 • L'educació activa: L'educació que entén l'infant com a subjecte del seu procés i respecta les fases de la seva pròpia evolució.
 • L'educació integral: L'educació que afavoreix i posa a disposició de l'infant els elements necessaris per tal d'assolir un grau òptim de maduresa com a persona i esdevenir membre actiu de la societat, treballant tots els àmbits del menor: físic, psíquic, afectiu, social i cultural.
 • L'educació intercultural: L'educació que afavoreix la convivència i la relació entre les diverses cultures.
 • La coeducació: L'educació en condicions d'igualtat d'oportunitats i drets entre nens i nenes, amb l'objectiu que creixin en el respecte i la valoració mútua.
 • L'educació en valors: L'educació dels infants en els valors de la democràcia, la tolerància, el respecte i la valoració de la diversitat i les diferències d'opinions, opcions i orientacions personals.
 

Servei de centre obert

El servei de centre obert és un recurs diürn, fora d'horari escolar, per als infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport d'un adult i/o que es troben en risc d'exclusió social.
Aquest servei es basa en un treball integral amb els objectius següents:
 • Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor.
 • Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.
 • Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola.
 • Compensar dèficits socioeducatius.
 • Adquirir aprenentatges i competències.
 • Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles. 
Les activitats que es desenvolupen als centres oberts són les pròpies d'esplai i esbarjo amb la finalitat de treballar l'empatia, els valors i les habilitats socials de forma totalment lúdica, així com activitats psicomotrius i esportives. També es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l'adquisició dels hàbits d'estudi en cas que sigui necessari.
Data d'actualització:  25.01.2010