II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-2024

El Departament impulsa el II Pla estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-24 com a marc de referència per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) durant els pròxims quatre anys, amb l’objectiu de donar resposta als reptes sociodemogràfics que l’actual estat de benestar ha d’afrontar: les desigualtats socials s’ha consolidat amb les successives crisis econòmiques, la feminització del risc de pobresa o exclusió, l’increment de l’envelliment, el sobreenvelliment i la discapacitat, i la diversificació de la societat catalana i de les llars que la componen.
El II PESS busca universalitzar, cohesionar, agilitar i fer més efectiu el SCSS per tal que garanteixi una atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària. Per aconseguir-ho, articula i ordena el SCSS a fi de superar la fragmentació actual, desplegar un sistema d’informació, innovació, coneixement i recerca i promoure una ciutadania més apoderada i conscient del seus drets i deures.
El II PESS ha estat aprovat mitjançant la Resolució 1110/XII del Parlament de Catalunya i l’Acord GOV/177/2020, de 29 de desembre, publicat al DOGC núm. 8307 de 31 de desembre de 2020.

Vídeo: Pla Estratègic 2021-2024. Transformació dels Serveis Socials