Davant la necessitat de disposar d’informació sobre la distribució territorial del risc de pobresa i d’exclusió social, la Generalitat de Catalunya va crear uns indicadors territorials com a instrument en el procés de planificació i avaluació de les polítiques públiques de serveis socials en les Àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya.

Aquesta actuació d’estadística oficial es va incorporar el 2011 en el marc del Pla estadístic de Catalunya i està recollida a l’actual Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 prorrogat per a l'any 2021, que es desenvolupa amb els programes anuals d’actuació estadística.

 

Metodologia

Els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social s’han construït a partir de diferents fonts estadístiques i administratives, i els resultats es presenten per a les àrees bàsiques de serveis socials i per a les comarques de Catalunya. Hi ha un total de 19 d'indicadors relacionats amb el risc de pobresa i d’exclusió social organitzats en quatre grans categories: renda, mercat de treball, protecció social i demografia desagregats per comarques i àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya.

Les dades dels indicadors es troben disponibles en cinc formats diferents. En primer lloc, s’elaboren uns informes anuals amb els resultats més rellevants. També hi ha disponible un informe que recull l’evolució dels indicadors en el període 2012-2019.

Addicionalment, s’ha elaborat un conjunt de visualitzacions interactives que permeten analitzar l’evolució dels indicadors en un territori en concret, poder veure com es comporta un indicador determinat a Catalunya o creuar diferents indicadors.

Així mateix, uns enllaços al portal de dades obertes de la Generalitat permeten accedir a la matriu de dades de tots els indicadors. Finalment, un enllaç a l’Idescat dona accés a l’apartat que aquest organisme dedica a l’operació estadística.