El Sistema català de serveis socials

El Sistema català de serveis socials constitueix el conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, objectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població. Està integrat pels serveis socials de titularitat pública i privada de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres administracions. Tots aquests serveis configuren la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

Es regeix pels principis següents: universalitat, igualtat, responsabilitat pública, solidaritat, participació cívica, globalitat, subsidiarietat, prevenció i dimensió comunitària, foment de la cohesió social, normalització, coordinació, atenció personalitzada i integral, respecte pels drets de la persona, foment de l'autonomia personal, economia, eficiència i eficàcia, qualitat dels serveis i continuïtat dels serveis.

Les persones que vulguin accedir-hi s'han d'adreçar als serveis socials bàsics del districte, municipi o comarca on estiguin empadronades. Els equips multiprofessionals d'aquests centres ofereixen informació, orientació, i assessorament, i realitzen diagnòstics que permeten accedir a les diverses prestacions socials, tant dels serveis socials bàsics com dels serveis socials especialitzats .

 

També es pot sol·licitar informació i orientació especialitzada a:

Tots els ciutadans i ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea empadronats en un municipi de Catalunya tenen dret a accedir-hi. Les persones que no compleixen aquest requisit i que es troben en situació de necessitat personal bàsica també hi poden accedir, d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria d'estrangeria. L'atenció social també es garanteix als menors d'edat, en virtut dels convenis internacionals dels drets dels infants signats per l'Estat espanyol.

La gestió dels serveis socials es basa en l'aplicació i el respecte pels drets i les llibertats fonamentals de la persona i l'administració pública és l'encarregada de vetllar pel compliment d'aquesta directriu.

El Grup Promotor per al Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya és un espai propi de reflexió i debat sobre la dimensió ètica dels serveis socials per promoure la formació en aquest àmbit i elaborar el model de creació del Comitè.

Són prestacions del Sistema públic de serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a les persones.

 

  • Prestacions de serveis: Són les actuacions que realitzen els equips professionals en l'àmbit de la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció, recollides com a serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats. Són complement necessari de l'aplicació de qualsevol altre tipus de prestació social.

 

  • Prestacions econòmiques: Són aportacions en diners que atorga l'Administració per donar suport a les persones que es troben en una situació de necessitat social específica. Es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o d'urgència social i estan regulades per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic

 

  • Prestacions tecnològiques: Són ajuts instrumentals que atenen les necessitats socials de la persona. Es poden associar amb altres prestacions, com l'assistència tecnològica, la teleassistència domiciliària i les ajudes instrumentals de manteniment o millora de l'autonomia personal.

Dos tipus de serveis:

 

  • Serveis socials bàsics: Són la porta d'entrada al Sistema públic de serveis socials i són accessibles a tota la població. Els equips professionals que els presten i gestionen estan formats per persones diplomades en treball social i en educació social. Aquest col·lectiu de professionals informen, orienten, fan diagnòstics i valoracions, prescriuen prestacions, detecten situacions de risc per actuar de forma preventiva i realitzen projectes comunitaris per a la integració social de persones i col·lectius en risc.

 

  • Serveis socials especialitzats: Donen resposta a situacions o necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. Proporcionen suport tècnic i presten col·laboració als serveis socials bàsics en les matèries de la seva competència.

Els serveis socials es financen amb els impostos de la ciutadania.

La major part de les despeses de serveis socials van a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya (66%). Una part important del cost dels serveis socials bàsics, així com d'altres projectes comunitaris, l'assumeixen els municipis, consells comarcals i diputacions (10%). També hi contribueix l'Estat espanyol (20,5%), a través de programes finalistes, com el d'atenció a la dependència, i de les diputacions.

Les persones usuàries de serveis socials assumeixen al voltant del 3,5% del cost amb la fórmula del copagament.

Les obres socials de les caixes d'estalvis i les entitats privades (fundacions, entitats sense ànim de lucre, etc.) col·laboren en la creació i millora d'equipaments socials, així com també la Generalitat de Catalunya amb les herències intestades (sense testament).

L’article 50 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix que el Consell General de Serveis Socials emetrà un informe anual sobre l’estat dels serveis socials i el trametrà al Govern perquè en doni compte al Parlament.

El seu objectiu principal és la realització del diagnòstic dels serveis socials a Catalunya que ha de permetre avaluar l’acció del Sistema català de serveis socials en relació amb les necessitats socials de la població.

De la coordinació de les polítiques públiques del Sistema català de serveis socials se n'encarrega el Consell de Coordinació de Benestar Social i el Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials.

La participació de la ciutadania és present a tot el cicle de vida del Sistema de serveis socials: la planificació, el seguiment de la gestió i l'avaluació.

La intervenció cívica en el Sistema de serveis socials s'articula puntualment a través de processos participatius i de manera estable a través d'òrgans de participació.

Data d'actualització:  28.02.2020