Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

La Renda garantida de ciutadania és una prestació subsidiària, això vol dir que tots els perceptors de la Renda garantida de ciutadania tenen l'obligació de demanar qualsevol altra prestació a la qual tinguin dret.

Tenint això en compte i amb la finalitat d'agilitzar aquest tràmit obligatori de sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital (IMV) per part dels beneficiaris de la Renda garantida de ciutadania (RGC), segons s'estableix en l'article 4.2 de la Llei 14/2017 de 20 de juliol i de l'article 6 del Decret 55/2020 de 28 d'abril, s'ha procedit a enviar a l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) les dades bàsiques dels beneficiaris d'RGC dels que s'han pogut validar part dels requisits segons la normativa de l'IMV (Art. 29.2 del Real Decreto 20/2020).

Totes aquelles persones que se'ls ha demanat IMV d'ofici rebran una comunicació de l'inici d'aquest tràmit per correu electrònic, SMS o carta.

Amb aquesta actuació des de la Renda garantida de ciutadania, s'ha facilitat d'ofici la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital de forma coordinada amb l'INSS per tal que el ciutadà no hagi de realitzar cap gestió.

En cas de ser-li aprovada la sol·licitud de l'IMV, l'import que rebrà entre les dues prestacions (RGC + IMV) serà el mateix que està percebent actualment d'RGC. En cas de ser-li denegat l'IMV, no afectarà la percepció actual de l'RGC.

La resolució de l'IMV li serà notificada per part de l'INSS.

Data d'actualització:  29.03.2021