La Renda garantida de ciutadania (RGC) neix per garantir que tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.

Per garantir aquest dret a les persones beneficiàries de pensions, prestacions i ajuts estatals, s’ha creat una nova prestació complementària que permetrà equiparar els imports als de l’RGC, amb l’objectiu d’assegurar els ingressos mínims.

Aquesta nova prestació complementària permet que tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per viure.

Tenen dret a la prestació complementària els beneficiaris de pensions, prestacions i ajuts estatals d’imports inferiors als que fixa el llindar d’ingressos per accedir a l’RGC si són:

 • Perceptors de pensió no contributiva (PNC) de jubilació o invalidesa. Només cal sol·licitar-la a qualsevol de les oficines d'Afers Socials i Famílies
 • Perceptors d’altres pensions estatals diferents de la PNC: SOVI, invalidesa permanent, etc.

1. Consulta l'Asistent virtual de la Renda garantida de ciutadania o truca al 900 400 012 

T’informaran dels requisits per accedir a la prestació i et donaran cita prèvia.

 

2. Cita prèvia

El dia de la cita cal que et presentis a l’oficina corresponent amb la documentació acreditativa de la teva situació.

 

3. Sol·licitud

En cas de complir tots els requisits i presentar la documentació acreditativa, s’iniciaran els tràmits d’atorgament de l’RGC.

Documentació bàsica

 • Document identificatiu original (DNI/NIE) per identificar-vos
 • En cas de tenir nacionalitat de la Unió Europea, certificat d’inscripció com a resident comunitari al Registre central d’estrangers de la Direcció General de la Policia.
 • En cas de tenir la nacionalitat d’altres països, còpia del permís de residència vigent (NIE) i còpia de tots els fulls del passaport.
 • Si estàs incapacitat legalment, s'ha de presentar la còpia de la sentència d’Incapacitació i de l’acceptació del càrrec de tutor.
 • Nòmines dels últims 2 mesos de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar, si han treballat i nòmines actuals si treballen a temps parcial en els casos de compatibilitat que estableix la llei.
 • Declaració trimestral d'ingressos, mitjançant els models 130 o 131, en cas que el sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar hagi treballat com a autònom.
 • Si la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té comptes bancaris, s'han de presentar els extractes bancaris que incloguin els 2 darrers mesos.
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya. En cas que no se’n disposi, documentació on consti el número de compte on es vol cobrar la prestació. La persona que sol·licita la prestació ha de ser titular del compte bancari.
 • Si existeix la situació d'incapacitat temporal de la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar, s'ha de presentar la còpia del certificat emès per l'entitat pagadora de la prestació d'incapacitat temporal.
 • Si es perceben pensions d’altres països o de qualsevol organisme privat per part de la persona sol·licitant o d’algun membre de la unitat familiar, s'ha de presentar la documentació acreditativa de l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
 • En cas de divorci o separació de la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar, s'ha de presentar la còpia de la sentència de separació o divorci i del conveni regulador.

  A banda d’aquesta documentació es pot aportar qualsevol altra que es consideri necessària per acreditar els ingressos del sol·licitant i els de la seva unitat familiar.

Caldrà facilitar també la informació següent: 

De la persona sol·licitant:

 • Períodes i llocs de residència dels darrers 24 mesos.
 • Import brut anual de la pensió estatal que es percep.
 • Import brut anual de qualsevol altre ingrés que es percebi (prestacions, rendes...).
 • Informació sobre qualsevol propietat diferent a l’habitatge habitual: localització i rendes de lloguer, si escau.

De la unitat familiar:

 • Nom i cognoms.
 • Números de DNI/NIE.
 • Data de naixement.
 • Estat civil.
 • Relació de parentiu amb la persona sol·licitant.
 • Import brut anual dels ingressos que perceben.
 • Informació sobre qualsevol propietat diferent a l’habitatge habitual: localització i rendes de lloguer, si escau.
Data d'actualització:  31.03.2020