Malaltia mental, discapacitat i dependència

Les persones amb trastorns mentals greus poden presentar necessitats diverses vinculades a la seva problemàtica psiquiàtrica i psicosocial. Moltes d'elles presenten discapacitats o limitacions en el seu funcionament psicològic i social autònom, tenen més risc de patir situacions de desigualtat social i són especialment vulnerables a les situacions d’estrès.

Els trastorns mentals greus, a més, generen una important càrrega familiar. La dedicació a la cura d'una persona amb trastorn mental pot comportar restriccions substancials en la vida social de la persona cuidadora, que s'afegeixen a la preocupació, la pèrdua d’oportunitats laborals i l'afectació de la salut mental.

Per tant, una adequada atenció comunitària integral a les persones amb trastorn mental greu i crònic exigeix la col·laboració de la xarxa pública de serveis socials, que ha de tenir un paper cabdal en l'atenció a les necessitats socials i en el suport a la inclusió social de la persona a la comunitat.

La Generalitat ha impulsat el desenvolupament de programes i serveis que pretenen donar resposta a les necessitats de les persones amb malaltia mental.

El 15 de desembre de 2006 es va publicar al BOE la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

La Llei defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'algú altre o d'altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per la seva autonomia personal.

Moltes d'aquestes persones estan en situació de dependència i necessiten suports que promoguin la seva autonomia. En aquest cas, les persones poden sol·licitar el reconeixement oficial de la situació de dependència, que els permetrà accedir a les prestacions econòmiques i als serveis socials establerts per la Llei de dependència.

Data d'actualització:  18.07.2014