Serveis d'informació, orientació i valoració

Els serveis d'informació, orientació i valoració per a persones amb discapacitat tenen com a funcions oferir assessorament i orientació especialitzada, emetre els dictàmens tècnic facultatius sobre el grau de discapacitat i elaborar els informes relatius a la valoració de les diferents situacions exigides per a l'accés a les prestacions socials, econòmiques i de servei destinades a les persones amb discapacitat amb l'objectiu de garantir la igualtat, millorar l'autonomia i qualitat de vida i afavorir la integració social.

Els Centres d'Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD) presten serveis d'informació, orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixen.

Distribuïts arreu del territori, cadascú d'aquest centres té assignat un àmbit d'influència determinat.

En aquests centres s'ubiquen els equips de valoració i orientació (EVO), equips multiprofessionals formats per director/a, metge/essa, psicòleg/òloga, treballador/a social i personal administratiu.

Tenen com a funcions:

 • Efectuar la valoració i establir el grau, requisit imprescindible per poder accedir a les mesures establertes per garantir els drets de les persones amb discapacitat.
  • Determinar el caràcter provisional o definitiu de la valoració.
  • Efectuar la revisió de grau per agreujament o millora o error en el diagnòstic.
  • Informar en relació amb la necessitat d'altre persona per als actes essencials de la vida diària.
  • Determinar les dificultats de mobilitat per a utilitzar els transports públics.

 • Informar, assessorar i orientar a les persones amb discapacitat i les seves famílies en relació als drets, serveis, prestacions i mesures d'acció positiva regulades per la normativa estatal i autonòmica.
 • Elaborar els informes i dictàmens d'adequació d'accés serveis i prestacions especialitzades: centres de dia, residències, centres ocupacionals, suport a l'autonomia a la pròpia llar, ajudes tècniques, ajuts per a mobilitat i transport i ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació.
 • Emetre els certificats adreçats a altres organismes per accedir a prestacions o serveis: jubilació anticipada, habitatge adaptat, aparcament, acompanyant, etc.
 • Efectuar la valoració laboral per emetre el certificat d'adequació i/o suport adient (accés a les oposicions de les administració pública, empresa ordinària, CET, SCAPS, etc) Realitzar actuacions de coordinació amb altres serveis socials bàsics i especialitzats, sanitaris, educatius, laborals, judicials, etc.

El Centre per a l'Autonomia Personal Sírius ofereix informació sobre tots els aspectes relacionats amb l'autonomia personal i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat i de la gent gran.

Informació relacionada

 • Més informació
  Destinataris, estructura, serveis i dades de contacte del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius
Data d'actualització:  18.02.2014