Pensió no contributiva (PNC) per invalidesa

Què és i qui hi pot accedir

La pensió per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d'entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Des que van entrar en vigor l'any 1990, les pensions no contributives són prestacions de caràcter universal i, per tant, la llei hi garanteix l'accés de totes les persones que compleixen els requisits. A més, el reconeixement del dret d'accés a una pensió no contributiva comporta l'accés a l'assistència mèdica i farmacèutica de la Seguretat Social.

Quantia de la pensió

La determina anualment la Llei de pressupostos generals de l'Estat. És variable i depèn dels ingressos de la persona sol·licitant i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui.

Quan es tracta de persones amb invalidesa o discapacitat en un grau igual o superior al 75% de discapacitat i que necessitin l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana (com ara vestir-se, menjar, etc.), s'incrementarà la pensió en un 50% sobre la quantia màxima.

Procediment de sol·licitud

Les persones que compleixen els requisits necessaris per accedir a aquesta prestació han de presentar als Serveis Territorials o a les Oficines del Departament el model de sol·licitud emplenat, juntament amb tota la documentació requerida.

Informació relacionada

Obligacions i tràmits associats

Les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva estan obligades a presentar-se a la revisió de la discapacitat o de la malaltia crònica en la data en què les convoquin, i a lliurar, dins del primer trimestre de cada any, una declaració d'ingressos referida a l'any immediatament anterior.

 

A més a més, tenen l'obligació de comunicar els fets següents:

  • Variacions de circumstàncies (situació de convivència, estat civil, recursos econòmics propis i dels membres de la unitat econòmica de convivència, situació laboral...)
  • Canvi de lloc de residència.
  • Altres variacions que puguin tenir incidència en la conservació o quantia de la prestació.

Incompatibilitats

La persona beneficiària d'una pensió no contributiva per invalidesa no pot rebre, al mateix temps, cap dels ajuts següents:

  • Fons d'Assistència Social (FAS) per vellesa o per malaltia.
  • Subsidi de garantia d'ingressos mínims i subsidi d'assistència per tercera persona de la Llei Social d'Integració dels Minusvàlids (LISMI).
  • Prestació econòmica per fill a càrrec de a Seguretat Social (condició de causant).

Pensió complementària a la pensió no contributiva

Les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva que resideixin a Catalunya, no realitzin activitat laboral, puguin demostrar un nivell d'ingressos determinat i no siguin usuàries d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, de salut o sociosanitari, de caràcter permanent, poden sol·licitar una pensió complementària a la pensió no contributiva.

Informació relacionada

Ajuts al lloguer per a titulars de pensió no contributiva

Es tracta d'un complement de pensió adreçat a les persones pensionistes de la modalitat no contributiva que resideixen habitualment en un habitatge de lloguer i que acreditin que no tenen habitatge en propietat. El complement consisteix en un pagament únic anual.

Informació relacionada

Data d'actualització:  02.01.2015