Estadístiques de persones amb discapacitat

L'estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l'explotació d'una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació dependents de la Direcció General de Protecció Social.

Podeu consultar les dades disponibles sobre la població amb discapacitat de Catalunya ordenades per anys en ordre decreixent, així com la descripció de les variables utilitzades per a l'elaboració. Aquestes dades proporcionen una visió de les principals característiques d'aquest col·lectiu i s'utilitzen per dissenyar polítiques adreçades a millorar-ne la integració i la qualitat de vida.

Totes les estadístiques fan referència al territori de Catalunya i les dades es presenten dividides per comarques i/o per municipis de més de vint mil habitants.