Prestació econòmica vinculada al servei

És una prestació personal i periòdica, i està subjecta al grau i al nivell de dependència i capacitat econòmica de la persona beneficiària. Està destinada a la cobertura de les despeses dels serveis previstos al Programa individual d'atenció (PIA) quan no és possible l'atenció per part d'un servei públic o concertat per manca de disponibilitat.

 

Aquests serveis són els següents:

 

 

En aquests casos, l'Administració autonòmica assumeix el cost d'una entitat o un centre privat acreditat per a l'atenció a la dependència.

En què es concreten les prestacions econòmiques vinculades a serveis?

Data d'actualització:  18.10.2013