Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones lesbianes, gais, transgènere i bisexuals

L'objectiu d'aquesta àrea funcional, que depèn de la Direcció General d’Igualtat, consisteix en implementar les polítiques per a la igualtat de les persones LGBTI. També és l’encarregada de la tramitació de les incidències i denuncies per fets discriminatoris dirigits a les persones LGBTI.

a) Realitzar actuacions per a la no-discriminació de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i contribuir a assolir la plena equiparació legal i social d'aquest col·lectiu, i evitar qualsevol actuació, regulació i actitud discriminatòria.


b) Impulsar el desplegament i avaluar la implementació i el compliment de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.


c) Resoldre queixes, incidències i denúncies de fets LGBTIfobs.


d) Coordinar i supervisar l'execució del Pla interdepartamental per a la no-discriminació.


e) Establir les relacions amb els departaments de la Generalitat i altres organismes privats i públics per garantir el desplegament del Pla.


f) Valorar els projectes de subvencions vinculats amb l'Àrea.


g) Donar suport al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i impulsar-lo.


h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 161 del decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els diferents tràmits des de l’ Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones lesbianes, gais, transgènere i bisexuals es troben descentralitzats als diferents departaments.

Tot i així aquí trobareu un recull de tràmits que pot facilitar la cerca.

Subvencions a les entitats

Denúncia on line

- Nom sentit a la targeta sanitària. Cal enviar la demanda prèviament a arealgbt.tsf@gencat.cat  

Adreça de correu electrònic: arealgbt.tsf@gencat.cat