Sistema d'Indicadors sobre la Joventut a Catalunya

Imatge del Sistema d'indicadors sobre la joventut

El SIjove de l'Agència Catalana de la Joventut té l’objectiu de proporcionar informació fiable, rellevant i periòdica sobre la realitat juvenil a Catalunya, per tal de detectar les tendències en la situació del col·lectiu jove i contribuir a identificar les necessitats d’intervenció. Els indicadors s’organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i inclusió social.

POBLACIÓ
Concepte Indicador Evolució
Darrera
dada
Any
 
Fitxa
tècnica
Pes poblacional
 
1.1 Nombre relatiu de joves
 
 imatge de document excel
 
15,6%
2019
 
1.2 Taxa de creixement de la població juvenil
 
imatge de document excel
2,9%
2019
 
Llars i famílies
1.3 Formes no tradicionals de convivència
 
imatge de document excel
7,3%
2019
 
1.4 Convivència en parella
 
imatge de document excel
15,2%
2019
 
1.5 Cohabitació consensual
 
imatge de document excel
45,5%
2019
 
1.6 Fills de dones joves no casades
 
imatge de document excel
56,9%
2018
 
Migracions
1.7 Nacionalitat estrangera
 
imatge de document excel
22,2%
2019
 
 
1.8 Taxa de migració neta
 
imatge de document excel
91,5‰
2019
 
Nupcialitat
1.9 Taxa específica de nupcialitat
 
imatge de document excel
8,4‰
2018
 
Fecunditat
1.10 Taxa específica de fecunditat
 
29,6‰
2018
 
EDUCACIÓ
Concepte Indicador Evolució Darrera
dada
Any Fitxa
tècnica
Escolarització
 
2.1 Taxa d'escolarització
 
imatge de document excel
 
32,8
2019
 
2.2 Taxa d'escolarització als 17 anys
 
imatge de document excel
 
79,9 %
2019-2020
 
Etapes de l'ensenyament
2.3 Taxa de graduació a l'ESO
 
imatge de document excel
89,2%
2019-2020
2.4 Percentatge d’alumnes idonis a 4t d’ESO
 
imatge de document excel
 
82,4%
2019-2020
 
2.5 Taxa d'alumnes matriculats a ensenyaments professionals
 
imatge de document excel
 
63,2%
2019-2020
 
2.6 Taxa de graduació al Batxillerat
 
imatge de document excel
88,1%
2019-2020
2.7 Percentatge d’alumnes idonis a 2n de Batxillerat
 
imatge de document excel
 
81,8%
2019-2020
 
2.8 Taxa de graduació als Centres de Formació de Grau Mitjà (CFGM)
 
 
imatge de document excel
30,0% 
2018-2019
2.9 Alumnat estranger a l'ensenyament secundari
 
imatge de document excel
11,8%
2019-2020
2.10 Finalització dels estudis universitaris iniciats
 
imatge de document excel
66,4%
2017
Instrucció finalitzada 2.11 Abandonament prematur 
 
imatge de document excel
19,0%
2019
TREBALL
Concepte Indicador Evolució Darrera
dada
Any Fitxa
tècnica
Activitat
 
3.1 Taxa d'activitat mercantil
 
imatge de document excel
60,8%
2019
 
3.2 Actius que estudien
 
imatge de document excel
25,8%
2019
 
Ocupació
3.3 Taxa d'ocupació mercantil
 
imatge de document excel
 48,8%
 
 2019
 
 
3.4 Terciarització
 
imatge de document excel
82,2%
2019
 
3.5 Ocupació tecnicoprofessional
 
imatge de document excel
34,9%
2019
 
 
3.6 Sobrequalificació
 
imatge de document excel
32,2%
2019
3.7 Taxa de temporalitat
 
imatge de document excel
49,4%
2019
3.8 Ocupació a temps parcial
 
imatge de document excel
28,3%
2019
3.9 Mitjana de temps de treball mercantil
 
imatge de document excel
31,4 hores
2019
3.10 Ocupació per compte propi
 
imatge de document excel
5,4%
2019
3.11 Ingressos bruts mensuals
 
imatge de document excel
1085,1 €/mes
2018
Exclusió de l'ocupació
 
3.12 Taxa d'atur
 
imatge de document excel
 
 
19,8%
2019
Treball domèstic-familiar
3.13 Mitjana de temps de treball domèstic-familiar
 
 
 
1,27 hores
 
2010
 
HABITATGE
Concepte Indicador Evolució
Darrera
dada
Any
Fitxa
tècnica
Emancipació
 
4.1 Taxa d'emancipació domiciliar
 
imatge de document excel
23,2%
 
2019
 
 
 
Accessibilitat a l'habitatge
4.2 Solvència dels ingressos individuals
 
imatge de document excel
16,2 anys
 
2018
 
 
 
 
 
 
4.3 Ajuda familiar per l'habitatge
 
imatge de document excel
 
 
12,2%
 
 
2017
 
Condicions d'habitabilitat dels joves emancipats
 
4.4 Propietat de l'habitatge
 
imatge de document excel
 
24,5%
2017
4.5 Superfície de l'habitatge
 
imatge de document excel
83,9 m2
2017
Percepció de l'habitatge 4.6 Preocupació per l'accés a l'habitatge
 
 
imatge de document excel
 
11,5%
 
2017
 
Construcció d'habitatges 4.7 Habitatges iniciats per 1.000 habitants
 
imatge de document excel
1,9‰
2019
4.8 Habitatges iniciats menors de 101 m2
 
imatge de document excel
31,0%
2019
Mercat immobiliari 4.9 Preus dels habitatges de nova oferta
 
imatge de document excel
2.312,5
€/m2
2019
4.10 Preus dels habitatges de lloguer
 
imatge de document excel
735,4€
2019
CULTURA
Concepte Indicador Evolució Darrera
dada
Any Fitxa
tècnica
Elements contextuals respecte el temps lliure
 
5.1 Participa de forma activa en alguna activitat cultural
 
imatge de document excel
 
51,4
2018
 
 
 
5.2 Va llegir el diari ahir
 
imatge de document excel
37,8
2018
5.3 Llegeix habitualment
 
imatge de document excel
51,8%
2018
5.4 Assistència a espectacles d’arts escèniques
 
imatge de document excel
22,8%
2018
5.5 Assistència al cinema
 
imatge de document excel
62,2%
2018
5.6 Assistència a exposicions
 
imatge de document excel
53,0%
2018
5.7 Assistència a concerts
 
imatge de document excel
59,5%
2018
5.8 Sobrevidents de continguts audiovisuals
 
imatge de document excel
26,2%
2018
Situació del Català 5.9 Comprensió oral del català
 
imatge de document excel
95,8%
2018
5.10 Catalanoparlants habituals
 
imatge de document excel
35,3%
2018
SALUT
Concepte Indicador Evolució
Darrera
dada
Any
Fitxa
tècnica
Mortalitat
 
6.1 Esperança de vida als 20 anys
 
imatge de document excel
63,8 anys
2018
6.2 Taxa de mortalitat específica
 
imatge de document excel
20,6 per 100.000
2018
6.3 Taxa de mortalitat específica segons accidents de trànsit
 
imatge de document excel
4,1 per 100.000
2018
Conductes
de risc
 
 
6.4 Consum de tabac
 
imatge de document excel
25,5%
2019
6.5 Consum d'alcohol de risc
 
imatge de document excel
5,2%
2017
6.6 Consum de drogues
 
imatge de document excel
26,2%
2017
6.7 Activitat física
 
imatge de document excel
85,8%
2019
6.8 Risc de trastorn mental / Depressió major
 
imatge de document excel
3,4%
2019
Salut
reproductiva
6.9 Taxa d'embarassos adolescents
 
imatge de document excel
6,5 ‰
2019
6.10 Conductes sexuals de risc
 
imatge de document excel
25,8%
2017
6.11 Taxa d'interrupcions voluntàries de l'embaràs
 
imatge de document excel
 18,4‰
2018
Salut laboral 6.12 Índex d'incidència de les malalties professionals amb baixa
 
imatge de document excel
0,3‰
2019
6.13 Índex d'incidència dels accidents de treball amb baixa
 
imatge de document excel
34,9‰
2019
Mortalitat 6.14 Taxa de mortalitat específica segons suïcidis
 
imatge de document excel
2,4 per 100.000
2018

 

PARTICIPACIÓ
Concepte Indicador Evolució
Darrera
dada
Any
Fitxa
tècnica
 
Actituds
7.1 Satisfacció amb el funcionament de la democràcia
 
imatge de document excel
19,6%
2019
7.2 Interès per la política
 
imatge de document excel
51,4%
2019
7.3. Eficàcia de la política externa
 
imatge de document excel
58,3%
2019
7.4 Autoubicació ideològica en l'eix esquerra-dreta
 
imatge de document excel
3,4 (0 a 10)
2019
7.5 Valors postmaterialistes
 
imatge de document excel
73,2%
2019
7.6 Identitat nacional catalana
 
imatge de document excel
46,8%
2019
Comportaments 7.7 Associacionisme
 
imatge de document excel
28,5%
2017
7.8 Participació en partits o grups polítics
 
imatge de document excel
3,7%
2017
7.9 Participació en temàtiques emergents
 
imatge de document excel
13,9%
2017
7.10 Participació electoral 
 
imatge de document excel
86,8%
2017
7.11 Participació en manifestacions i peticions
 
imatge de document excel
78,9%
2017
7.12 Consum polític
 
imatge de document excel
51,5%
2017
INCLUSIÓ SOCIAL
Concepte Indicador Evolució
Darrera
dada
Any
Fitxa
tècnica
Pobresa i desigualtat monetària
 
8.1 Risc de pobresa
 
imatge de document excel
22,3%
2019
8.2 Risc de pobresa abans de transferències
 
 
imatge de document excel
 
34,6%
 
2019
 
 
8.3 Desigualtat de la renda (S80/20)
 
imatge de document excel
5,5%
2019
Condicions materials 8.4 Privació material severa
 
imatge de document excel
5,3%
2019
8.5 Llars amb intensitat del treball molt baixa
 
imatge de document excel
7,4%
2019
8.6 Risc de pobresa o exclusió social (Índex AROPE)
 
imatge de document excel
25,9%
2019
8.7 Població en situació NEET
 
imatge de document excel
2,3%
2019
8.8 Atur de llarga durada
 
imatge de document excel
4,6%
2019
Condicions no materials 8.9 Índex de victimització delictiva en l’àmbit de la seguretat personal per fets violents
 
imatge de document excel
9,7%
2017
8.10 Violència masclista
 
imatge de document excel
7,4%
2019
8.11 Doble cobertura sanitària  
imatge de document excel
26,0%
2019
Consulta el document. Obre en una nova finestra.

Per conèixer el procés de creació i les característiques del SIjove.

Data d'actualització:  14.06.2021