Infants i adolescents desemparats

Què és un infant o adolescent desemparat?

Un infant o adolescent es considera desemparat en les situacions següents:

  • Quan manquen les persones a les quals correspon per llei exercir les funcions de guarda, quan aquestes persones estan impossibilitades per exercir-les o quan les exerceixen amb perill greu per al menor.

  • Quan s'aprecia qualsevol forma d'incompliment o d'exercici inadequat dels deures de protecció establerts per les lleis per a la guarda dels infants i adolescents, o quan manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la seva personalitat.

  • Quan l'infant o adolescent presenta signes de maltractaments físics o psíquics, d'abusos sexuals, d'explotació o d'altres tipus.

Qui declara la situació de desemparament?

La declaració de la situació de desemparament d'un infant o adolescent la fa, a Catalunya, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Aquest és l'organisme competent per fer una resolució motivada, que es notifica a les parts afectades i al Ministeri Fiscal per tal que es garanteixin els drets de les persones afectades.

Tutela i guarda protectora

La tutela és l'autoritat per tenir cura d'un infant i adolescent, i la guarda és l'obligació de vetllar per ell, tenir-lo en companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral. Aquestes responsabilitats recauen sobre el pare i la mare, titulars de la potestat de l'infant i adolescent, o en el seu defecte sobre les persones tutores.

La declaració de desemparament d'un infant i adolescent, però, comporta l'assumpció automàtica de les funcions de tutela per part de l'organisme competent, la DGAIA.

És a dir, implica la suspensió de la potestat del pare i de la mare o de les persones tutores durant el temps en què s'aplica la mesura de protecció que es decideixi en cada cas.

La DGAIA no assumeix la tutela de manera directa en tots els casos. Si el desemparament és causat per una força major de caràcter transitori, l'entitat pública exerceix només la guarda durant aquesta situació, però la tutela continua sent de qui l'exercia fins aquell moment (pare, mare o persona tutora ordinària)

Informació relacionada

Mesures de protecció

En declarar-se la situació de desemparament, la DGAIA posa en marxa la mesura de protecció més adient a cada cas, prioritzant l'interès del menor. Les mesures de protecció són: contenció al nucli familiar sense mesura; atenció a la pròpia família; acolliment familiar simple en família extensa o en família aliena; acolliment preadoptiu, i acolliment simple en una institució.

Prestacions econòmiques

Dins les prestacions socials de caràcter econòmic, pel que fa a l'àmbit de la infància tutelada per la Generalitat de Catalunya, se'n preveuen de diversos tipus:

  • Per atendre les despeses de manteniment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat de Catalunya en mesura d'acolliment familiar simple o permanent en família extensa o aliena , en acolliment preadoptiu amb discapacitat i en acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa.

  • Per atendre les despeses de manteniment d'un menor o una menor d'edat, en situació de risc, respecte el qual s'hagi formalitzat el compromés socioeducatiu.

  • Per atendre les situacions de necessitat de les persones joves que han estat tutelades per la Generalitat de Catalunya.

    A més, les famílies que realitzen un acolliment poden sol·licitar també els ajuts per famílies amb fills i filles a càrrec que es convoquen anualment.

Infants i adolescents estrangers sense referents familiars

Un cas especial de desemparament és el dels infants i adolescents estrangers que arriben a Catalunya sense referents familiars, i per als qui la DGAIA dedica un pla de protecció específic.

Centres de protecció

A Catalunya existeixen diversos tipus de centres de protecció per als infants i adolescents desemparats, en funció del tipus de cas i l'edat. Són els centres d'acolliment, els centres residencials d'acció educativa (CRAE), els centres residencials d'educació intensiva (CREI) i els centres de primera acollida.

Data d'actualització:  25.05.2011