Infància Respon és un projecte que vol agrupar en un mateix web temàtic tots aquells aspectes rellevants de la vida dels infants, amb la finalitat de promocionar la ciutadania activa d'infants i adolescents i la garantia de drets. El web està adreçat tant a la infància i l'adolescència com a la resta de la ciutadania, professionals i agents implicats en la millora i el benestar de la infància i l'adolescència.

El projecte Infància Respon reposa sobre dos models en línia: El Model de prevenció del maltractament, l'atenció als casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals , i el Model de participació dels infants i adolescents en un rol de ciutadania activa.

El portal pretén disposar d'una sèrie de continguts en un espai públic, d'accés universal, i d'altres continguts reservats en un espai privat d'ús exclusiu per a professonals identificats. Els continguts d'ambdós espais, tan del públic com del privat, aputaran als dos àmbits o models que s'han comentat (Model de prevenció i Model de participació) i estaran conceptualment diferenciats en un mateix espai web.

Model de prevenció

El Model de prevenció s'ha conceptuaitzat al voltant del Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI). De moment, allò que s'ha definit i construït en la primera fase — i que desenvolupa la base de dades del RUMI— és el Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (MSGR) i les connexions amb els àmbits implicats. 

RUMI: és un registre de casos de maltractament o de risc de maltractament que pretén obtenir dades en relació amb el fenomen per tal de poder fer recerca; prospecció de dades; anàlisi de tendències i de necessitats, i planificació d'actuacions. A Catalunya, el RUMI, mitjançant les comunicacions en línia i les funcionalitats afegides a la base de dades (com ara la detecció d'antecedents) , constitueix, també, un mecanisme per a la prevenció dels maltractaments infantils, mitjançant una gestió comú i compartida de les situacions detectades.

MSGR: a partir de les dades introduïdes a la base de dades del RUMI, el sistema incorpora un mòdul d'alogaritmes que reporten una valoració sobre el risc de la situació informada i assessora sobre les accions més adients a dur a terme.

En l'accés a la part pública del web, s'ha pensat que hi hagi una sèrie de continguts relacionats amb l'àmbit de prevenció i protecció a la infància i l'adolescència. D'aquests continguts, alguns ja s'han construït i estan a punt per ser implementats al web del Departament, en concret:

D'altres, encara cal conceptualitzar-los i desenvolupar-los. Inicialment seran continguts que estaran al web departamental. Algunes d'aquestes funcionalitats seran compartides amb el Model de participació, amb un enfocament i continguts diferenciats. Així, es podrà trobar:

 • protocols d'actuació
 • enllaços d'interès
 • documentació d'interès: articles, bibliografia, publicacions, informes, directrius, etc.
 • Preguntes freqüents (FAQ), on es recolliran i publicaran  les preguntes més freqüents i les seves respostes.

 

En l'accés a la part privada, es trobarà el RUMI per a la comunicació de situacions detectades de risc o de maltractament per part de professionals dels àmbits de la Salut, Mossos d'Esquadra, Educació i Serveis socials Bàsics.

Model de participació

El Model de participació va lligat a la construcció del web Infància Respon com a web temàtic de la infància i l'adolescència. Aquesta construcció implicarà el desenvolupament conceptual previ d'allò que es vol que sigui el Model de participació.

Un dels elements essencials d'aquest apartat el constitueix l'espai interactiu Coneixes els teus drets? JUGA!, per a la difusió dels drets dels infants i adolescents i constituirà el nucli principal de la participació en línia. Aquest espai persegueix apropar els infants i adolescents de Catalunya al coneixement dels seus drets, recollits en la Llei dels drets i les oportunitats de la infànica i la adolescència, aprovada el 2010, però també en la Convenció sobre els drets de l'infant de 1989, d'una forma comprensible i lúdica.

La participació d'infants i adolescents ofereix la possibilitat de compartir mitjançant les xarxes socials la difusió del joc i de les animacions amb els titulars de cadascun dels drets. També permet crear la pròpia campanya de difusió dels drets posant a lliure disposició els elements visuals del joc (animacions i titulars) per poder-los descarregar al propi ordinador i així endegar una cadena comunicativa: No trenquis la cadena dels teus drets per qualsevol dels mitjans habituals a internet (correu electrònic, Facebook, Twitter, d'altres xarxes socials o mitjans 2.0) o fins i tot físic (amb la impressió i distribució del material creat). Aquest material generat per infants i adolescents als seus ordinadors permetrà amb una comunicació horitzontal directa entre el propi públic objectiu del joc, difondre els continguts dels drets amb un llenguatge propi.

A banda del joc, els altres continguts que inclourà aquesta part del projecte són:

 • Enllaços amb pàgines lúdiques i d'interès: suposa un treball inicial i permanent de recerca d'aquelles adreces els continguts de les quals puguin resultar d'interès per a infants i adolescents, per a professionals i per a la ciutadania en general.
 • Documentació d'interès: articles, bibliografia, publicacions, informes, directrius, etc.
 • Preguntes freqüents (FAQ), on es recolliran i publicaran  les preguntes més freqüents i les seves respostes.
 • Fòrum per a infants i adolescents.
 • Jocs interactius.
 • Xats.
 • Processos participatius.
Data d'actualització:  28.07.2021