Taules Territorials d'Infància

Les Taules Territorials d'Infància són òrgans col·legiats d'abast supracomarcal que tenen l'objectiu de coordinar, impulsar i promoure les polítiques d'infància arreu de Catalunya. A través de la constitució d'aquestes Taules Territorials, formades principalment per professionals dels àmbits de l'educació, la salut, la seguretat, el treball, la joventut i les dones, es vol impulsar:

  • La coordinació de les diverses administracions i institucions implicades en la detecció i intervenció dels maltractaments infantils.
  • El desplegament dels eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya (Pd'IIAC) i la promoció i coordinació, en l'àmbit territorial corresponent, de la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l'adolescència en col·laboració amb els ens locals. 
  • La coordinació de tots els agents implicats en l'àmbit de la infància per potenciar el treball en xarxa, en especial dins dels camps de l'educació, la salut, el treball, la joventut, l'àmbit judicial i, lògicament, els serveis socials d'atenció primària i els serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència. 

Les Taules Territorials pretenen implicar els agents del territori que interactuen amb la infància i l'adolescència, i que, per tant, són susceptibles de detectar possibles situacions de risc, per fomentar-ne la protecció. Amb aquestes Taules es vol facilitar que els col·lectius de professionals de cada comarca, municipi o barri es reuneixin periòdicament i treballin en la prevenció i detecció dels possibles casos de maltractament infantil.

D'aquesta manera, les Taules Territorials permeten una actuació des de l'entorn més proper al medi familiar de l'infant o adolescent, la qual cosa ha de servir per implementar, des de la perspectiva del treball en xarxa i la coordinació institucional, polítiques de prevenció, detecció i protecció davant dels maltractaments infantils, i per millorar el treball en xarxa. Amb això se cerca crear protocols interns de funcionament que permetin la millor coordinació, el traspàs d'informació i l'actuació coordinada en situacions de possibles maltractaments.

Comissió Tècnica Interdepartamental de Coordinació (CTIC)

La Comissió Tècnica Interdepartamental de Coordinació (CTIC) de les actuacions de l'Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l'adolescència amb discapacitat o risc de tenir-ne i els comitès existents en el territori s'integraran en les Taules Territorials d'Infància i continuaran exercint les seves funcions mentre no es dugui a terme aquesta integració.

Les actuacions de la CTIC s'adrecen als infants i adolescents que necessiten la intervenció de més d'un equip o servei que pertanyen a diferents departaments: 

  • Infants i adolescents amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials (malalties mentals, autisme, psicosi, paràlisi cerebral, deficiència sensorial...). 
  • Infants i adolescents amb risc de patir una discapacitat (com ara els que es troben sota tutela, els que formen part de famílies desestructurades...).

 

L'objectiu és resoldre els casos diana (prioritaris i més urgents) que es detecten en algun punt de la xarxa d'atenció social, tot oferint: 

  • Atenció global al menor i a la seva família. 
  • Una anàlisi de les necessitats socials, educatives, mèdiques i psicològiques de l'infant o adolescent.
  • Una informació clara i acurada a l'infant i/o a la família sobre els recursos més adients a la seva situació particular, així com orientació, suport, gestió del cas i seguiment. 
  • Continuïtat en tot el procés d'atenció, evitant ruptures, aplicant-hi plans individualitzats per a cada cas i amb la possibilitat de recuperar la informació de tot el que s'ha fet anteriorment per no haver de començar de zero amb cada infant o adolescent. 

En aquests casos intervenen professionals dels departaments de Benestar Social i Família, d'Educació, de Salut i de Justícia, principalment.

Data d'actualització:  16.11.2009