Les beques de menjador són ajuts sufragats amb fons públics destinats a l'alumnat en edat escolar obligatòria que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques precàries, independentment de la seva nacionalitat o origen.

El Departament d'Ensenyament s'encarrega de fer la planificació i d'establir el preu màxim de la prestació del servei, que enguany està en 6,20 euros per alumne i dia (IVA inclòs). Per la seva banda, els consells comarcals i el Consorci d'Educació de Barcelona (a la capital) s'encarreguen de gestionar les ajudes, que cobreixen parcialment o excepcionalment la totalitat del cost del servei.

Qui s'hi pot acollir? Com s'atorguen?

En el cas de Barcelona ciutat, s'hi poden acollir les famílies que percebin uns ingressos bruts anuals inferiors al 75% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, calculat en funció del nombre de membres que formin part de la unitat familiar. Per exemple, en el cas d'una família de cinc membres els ingressos anuals no poden superar els 20.708 euros.

Alhora, el servei de menjador és obligatori i gratuït per a tot l'alumnat que s'ha de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència d'oferta del nivell educatiu corresponent a la seva població.

El Consorci d'Educació de Barcelona atorga ajuts ordinaris de 3€ diaris i també extraordinaris de 4€ per a les rendes més baixes. L'ajut se sol·licita en base als ingressos familiars i s'estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts, a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes.

Un cop valorada la puntuació general per renda, es tenen en compte situacions específiques, que s'utilitzen per ordenar les sol·licituds dins de cada tram de puntuació fins a esgotar les partides disponibles. Es té en compte la condició de família nombrosa, de família monoparental, tenir un o més infants en acolliment, la situació de discapacitat d'un o més membres de la família i la situació de necessitat social greu, previ informe dels serveis socials municipals o d'un Equip d'Assessorament Psicopedagògic.

En cap cas s'estableix una discriminació positiva envers les famílies nouvingudes. El criteri d'accés és el nivell de renda familiar i altres elements que justifiquin la necessitat d'aquest ajut, que mai és perpetu i s'ha de sol·licitar cada curs escolar.

Dades d'interès

La gran majoria de beques de menjador que es donen a Catalunya són per a fills i filles de famílies autòctones. En concret, 7 de cada 10 beques són per a menors de pares amb nacionalitat espanyola.

Com a conclusió, podem confirmar que no és cert que els immigrants es quedin amb totes les ajudes al menjador.

Més informació

Data d'actualització:  26.05.2014