Taula de Ciutadania i Immigració

CAMPANYA A FAVOR DE LA REGULARITZACIÓ

La Taula de Ciutadania i Immigració ha iniciat una campanya a favor de la regularització de les persones que viuen a Catalunya, amb un doble objectiu: 

  • Garantir la plena ciutadania, és a dir, l'accés a drets i el compliment de deures, en un context social complex i especialment dur com és l'actual, de recuperació de la societat catalana després de la crisi sanitària global. 
  • Conscienciar a la població catalana de la necessitat de comptar amb la contribució de les persones migrades: per la seva trajectòria i capacitat i, sobretot, per l'enorme contribució que fan i faran al nostre mercat de treball i productiu.

Per tot això, les entitats de la Taula han consensuat un text, perquè tant les entitats com particulars que creguin que és el moment d'actuar i fer un pas endavant amb la regularització, lluitar a diferents nivells competencials per garantir la dignitat i igualtat de totes les persones. 

En aquest mateix sentit, s’ha redactat un manifest específic ja que l'actual marc legal aboca milers de joves migrants a la precarietat social i questa situació empitjorarà a partir del 21 de setembre a causa de les noves restriccions en la renovació dels permisos de residència.

Donada la urgència de la necessitat, i sense renunciar a una reforma en profunditat de la legislació d’estrangeria, la Taula de Ciutadania i Immigració demana al Govern de l’estat que reformi immediatament el reglament de la llei d’estrangeria per tal de:

• Establir una autorització automàtica per treballar per a joves extutelats en el moment d'assolir la majoria d'edat.
• O bé, concedir una residència de llarga durada als joves extutelats amb autorització de residència en arribar als 18 anys.

Per conèixer amb més profunditat els detalls d’aquesta proposta, podeu consultar la 'Declaració de la Taula de Ciutadania i Immigració en relació al manteniment de la regularitat administrativa dels joves migrants sols entre 18 i 21 anys'.

 

La Taula de Ciutadania i Immigració és un òrgan de consulta i participació per a les polítiques de gestió del fet migratori que promou la Generalitat de Catalunya. La Taula es va crear mitjançant el Decret 86/2008, de 15 d'abril, en substitució de l'anterior Consell Assessor de la Immigració.

És un òrgan per a la participació del conjunt de la població i de les seves organitzacions en les polítiques de ciutadania i immigració. Pretén dotar la Generalitat, els ens locals, les entitats, els sindicats i les patronals d'un espai de diàleg i intercanvi d'informació que fomenti la cooperació estratègica en l'àmbit de les polítiques d'immigració d'una forma descentralitzada.

Està formada per la suma de diferents òrgans interns: el Plenari, la Comissió Permanent, els Grups de Treball i les Taules Territorials. Actualment, en formen part més de vint entitats.

Els objectius de la Taula de Ciutadania i Immigració són els següents:

  • Fomentar la participació de la població immigrada estrangera, de la població retornada i del conjunt de la població en el seguiment d'aquelles matèries i polítiques vinculades al fet migratori.
  • Contribuir a la incorporació de la població immigrada i retornada al teixit associatiu de la societat catalana.
  • Sensibilitzar la societat catalana sobre el fet migratori i la no discriminació.
  • Recollir i fer propostes per donar respostes a les necessitats específiques de les dones migrades i retornades.

Plenari: És l'òrgan central de la Taula i tracta les matèries de més importància estratègica. Les seves funcions són deliberar i debatre sobre l'acollida, la convivència i la integració; fer un seguiment de la despesa i les polítiques públiques; proposar processos participatius i organitzar jornades; elaborar informes, promoure estudis i formular propostes i recomanacions. El presideix la persona titular del Departament que té assignades les funcions en matèria d'immigració.

Comissió Permanent: Desenvolupa i fa el seguiment dels programes vinculats al Pla de ciutadania i migracions i altres plans i programes vinculats. També fa el seguiment de les polítiques locals, estatals i europees en aquesta matèria i impulsa i dinamitza els debats dels Grups de Treball i les Taules Territorials.

Grups de Treball: Tracten de forma especialitzada qüestions específiques d'immigració i retorn. Fins aleshores s’han creat els següents Grups de Treball: Agents econòmics i socials, Alfabetització, Asil i persones refugiades, Cura de la llar, Dones i immigració, Joves i ciutadania, Món local, Protecció Internacional, Retorn, Sensibilització.

Taules Territorials: Tracten sobre les qüestions relacionades amb la immigració i el retorn amb una especial incidència en l'àmbit territorial respectiu. Se'n promou una per a cada demarcació i es reuneixen amb una periodicitat diversa. La conformen entitats, organitzacions, agents socials, administracions i persones representatives del sector.

Els membres de la Comissió Permanent –renovada el 2019 i vigent durant tres anys- són:

 
Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS)
ASOCROM
Associació Catalana de Municipis (ACM)
Associació Cultural Mediterrània de L'Hospitalet
Associació Eslava Oriental de La Segarra
Càritas Diocesana de Barcelona
CCOO
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR)
Creu Roja Catalunya
ECAS
Fedelatina
Federació de Municipis (FMC)
Foment de Treball Nacional
Fundació Migra Studium
Fundació SER.GI
Fundación CEPAIM Accion Integral con Migrantes
Fundación de Mujere P'Alante
International Kashmir Peace Forum Spain (IKPFS)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
La Llum del Nord
PIMEC
SOS Racisme Catalunya
UGT
Unió de Pagesos de Catalunya

Data d'actualització:  19.03.2021