Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya

L'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006 incorpora, com a competències de la Generalitat, l'acollida i la integració de les persones estrangeres immigrades i en preveu el seu desenvolupament. Per aquesta raó, el Govern de la Generalitat va assumir el compromís de promoure la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya.

El 28 d’abril de 2010 el Ple del Parlament va aprovar aquesta norma, per la qual es materialitza una de les mesures més importants del Pacte Nacional per a la Immigració, signat per la majoria de forces polítiques parlamentàries, els agents socioeconòmics i les organitzacions del sector el desembre de 2008.

Amb aquesta llei, Catalunya és la primera comunitat autònoma de l’Estat espanyol en establir un marc legal de referència integral per a l’acollida. Aquesta norma es presenta com a una caixa d'eines formatives i informatives per a les persones nouvingudes amb l'objectiu de fomentar-ne la mobilitat social i reduir-ne la dependència dels sistemes públics, incrementant així la seva aportació a la societat.

La previsió és que les disposicions de la Llei s'apliquin de forma progressiva, de manera que el 2015 estigui completament desplegada.