Trenca tòpics...en positiu

Desmuntant tòpics

“Les migracions, com han assenyalat bona part dels teòrics, són fenòmens complexos, multidimensionals, que canvien constantment i que produeixen implicacions en les societats emissores, en les societats receptores i en els propis migrants (Massey, 1998; Blanco, 2000;  Arango, 2000; Castels i Miller, 2004). Una de les variables a considerar des de les societats receptores de la immigració són les respostes que des de la política i els governs adopten per tal de regular i oferir solucions als impactes que les migracions ocasionen als serveis públics, a l’entorn social, a les necessitats dels nous ciutadans, etc.”.[1] El malestar que sovint es genera entre els ciutadans per una determinada problemàtica  social lligada amb algun recurs o servei públic acostuma a manifestar-se, en un primer moment, sota forma de rumors tot utilitzant un col·lectiu com a culpable de la situació i acusant a les institucions per un cert favoritisme envers la immigració. Com a resultat immediat i directe d’aquest fet n’és la aparició i permanència de prejudicis i estereotips que es transformen en actituds discriminatòries i xenòfobes que afecten greument la convivència ciutadana i fomenten la fragmentació social.  

[1] “Polítiques de ciutadania i estratègies antirumors a Catalunya: Una lectura crítica” Xavier Casademont Falguera i Pere Cortada Hortalà. 

 

Línia d’acció de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Tot i la multiplicitat dels factors i situacions que són a l’origen de l’aparició dels rumors vinculats a la immigració, la seva propagació posterior no és un fet fortuït; és ben intencionada per determinats cercles amb una ideologia clarament discriminatòria i racista. Per això, la nostra acció no pretén ser una resposta a aquests cercles per evitar donar més ressò al seu discurs feixista. Per tal de contrarestar aquestes informacions gens contrastades que circulen  en forma de tòpics apostem per fer-ho des d’un enfocament més bé positiu i rigorós. Es tracta de posar èmfasi en els conceptes de “Ciutadania versus Igualtat d’Oportunitats tot destacant la diversitat humana com a característica intrínseca de les societats modernes del Segle XXI”. Al mateix temps posar en valor l’aportació de les migracions a les societats d’acollida i la necessitat de vetllar per evitar tot el que podria posar en perill la convivència ciutadana i la cohesió social a partir de l’eliminació de les falses concepcions i vivències d’injustícia, i la percepció de competència pels recursos públics que afavoreixen l’exclusió i la discriminació social.

Per assolir aquest objectiu, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ha desplegat dues clares línies de treball que tenen en compte dos grups de destinataris ben diferenciats. Per un costat el conjunt de professionals de l’administració pública i d’entitats de l’àmbit social d’atenció al públic i, per l’altra, el conjunt de la ciutadania. A els primers se’ls ofereixen espais de reflexió i capacitació en competència d’intervenció en una societat culturalment diversa tenint en compte elements de la comunicació intercultural i abordant els propis prejudicis que, de vegades, són l’origen d’actituds paternalistes. Pel que fa a la ciutadania en general s’han elaborat unes fitxes amb informació relacionada amb tres principals eixos:

 

A. Ciutadania i igualtat d’oportunitats
-  Marc legal i jurídic: Carta dels Drets Humans; Legislació Europea; Constitució Espanyola; Estatut d’Autonomia de Catalunya; Lleis i normatives sectorials de regulació de serveis públics (educació, habitatge, serveis socials, salut, treball, etc.)
B. Dades demogràfiques
-  Les migracions en un món globalitzat: immigració/emigració.
-  Històric demografia a Catalunya.
-  Història de les migracions (memòria històrica).
C. Realitat socioeconòmica i recursos
-   Mercat de treball: ocupació /atur; titulació/ocupació (SARU); etc.
-   Pobresa: indicadors exclusió social/vulnerabilitat (Recursos del Departaments de BSF i altres)

Data d'actualització:  07.09.2018