Violència masclista

La violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat. Des de la conceptualització de la violència masclista com un fenomen de naturalesa multicausal i multidimensional, la resposta del Govern de Catalunya és global i integral, mitjançant el desplegament de mesures de caràcter transversal amb la col·laboració i la coordinació de tots els organismes implicats.

Xarxa d'atenció i recuperació integral

Informació sobre els recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles en l'àmbit territorial de Catalunya

Indemnitzacions, ajuts i prestacions econòmiques per a dones víctimes de violència masclista

Adreçades a dones que han estat víctimes de la violència masclista, amb uns nivells de renda determinats, i amb problemes per accedir a un lloc de treball.

Acció comunitària

Accions i recursos per a la sensibilització i prevenció de les violències masclistes en l’àmbit comunitari

Estratègies de coordinació i treball en xarxa. Obre en una nova finestra.

Accés al Directori de recursos per l'abordatge de la violència masclista i informació sobre el Protocol marc i la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, i el desplegament dels circuits territorials.

Prevenció i sensibilització. Obre en una nova finestra.

Informació de les actuacions de sensibilització que es porten a terme per prevenir la violència masclista.

Normativa. Obre en una nova finestra.

Recull de normativa sobre violència masclista.

Estadístiques. Obre en una nova finestra.

Dades de la línia d'atenció a les dones en situació de violència, denúncies, i altres.