Avantatges per part de la Generalitat de Catalunya

Els avantatges del Títol de Família Monoparental per part de la Generalitat de Catalunya es concreten en:

En l'àmbit familiar

 • Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar:
  Ajut a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants i no se superi un determinat nivell d'ingressos. S'estableix una convocatòria anual per sol·licitar aquests ajuts, sempre i quan els infants hagin nascut durant l'any de la convocatòria. 

Informació relacionada

En l'àmbit de la cultura i l'ensenyament

  • Ensenyament:
   • Procés de preinscripció escolar
    • Les famílies monoparentals s'equiparen a les nombroses en el procés de preinscripció escolar. D'aquesta manera, en els criteris complementaris per resoldre situacions d'empat, el fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental es valorarà amb 15 punts.
   • Escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya
    • Les famílies monoparentals gaudeixen d'una bonificació del 50% del preu públic d'escolarització
      
  • Universitats

   • Deduccions per a famílies monoparentals en les beques equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris
     
   • Les famílies monoparentals de categoria general: poden deduir de la renda familiar computable obtinguda la quantitat de 525 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar.
   • Les famílies monoparentals de categoria especial: poden deduir de la renda familiar computable obtinguda la quantitat de 800 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar.
   • Si la persona sol·licitant té un grau de discapacitat igual o superior al 65%, la deducció aplicable és de 2.000 €.
    Si la persona sol·licitant és la titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.
   • Si després d’aplicar la deducció dels supòsits anteriors no es produeix una variació del tram de la renda familiar, automàticament s’ha d’aplicar el tram de renda inferior, llevat que el tram de la renda familiar se situï en el tram 6.
   • Normativa reguladora:
    Resolució EMC/1806/2019, d'1 de juliol, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2019-2020, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (DOGC núm. 7911 publicat el 05/07/2019). • Política Lingüística: 
  Bonificacions en la taxa per drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

 • Coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): 
  Bonificació en la taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) davant d'empreses i de l'Administració: 50 % per categoria especial i 30 % per categoria general.


 • Equipaments culturals: 
  Preus reduïts en l'entrada a diversos teatres i museus, com l'Auditori, Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), Museu d'Història de Catalunya i monuments que en depenen, entre d’altres.

En l'àmbit del lleure

 • Beneficis als albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya:
  • Carnet familiar d'alberguista gratuït presentant el títol de família monoparental. Amb aquest carnet poden allotjar-se en els albergs totes les persones de la unitat familiar. 
  • Descompte de 6€ per dia d'estada, en règim de pensió completa per a cada persona membre de la família monoparental, en els 20 albergs de titularitat de Turisme Juvenil de Catalunya, S.A. 
  • Programa “L’Estiu és teu!” (estades d’idiomes, esportives, etc., per a infants i joves de 5 a 16 anys a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya) : Beques del 10% en el preu d’estada dels fills i filles de les famílies monoparentals.

En l'àmbit del transport

 • Descomptes en tarifes de transport públic
  • Bonificacions sobre el bitllet senzill i abonaments mensuals o trimestrals personalitzats en cas d'empreses de serveis regulars de transport de viatgers per carretera titularitat de la Generalitat (20% categoria general i 50% categoria especial). 
  • Bonificació en títols de transport integrat: 
   • T-usual FM/FN: títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius (bonificació 20% categoria general i 50% categoria especial).
   • T-jove FM/FN: títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius (bonificació del 20% categoria general i 50% categoria especial).
   • T-70/90 FM/FN: títol de transport per a famílies monoparentals i per a famílies nombroses que permet fer 70 viatges integrats en 90 dies consecutius a totes les persones membres de la família (bonificació no inferior al 20% en cas de categoria general o del 50% en cas de categoria especial).
  • Descomptes en el cremallera de Montserrat (20% categoria general i 50% categoria especial).

En l'àmbit del personal de la Generalitat

Convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat: Bonificació d’un 30% en la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal.

Permís de paternitat: La persona progenitora d’una família monoparental que treballa al servei de l’Administració de la Generalitat pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

Data d'actualització:  05.02.2020