Civisme i valors

Podem definir el civisme com el conjunt de valors i actituds positives que té el ciutadà en la relació que manté amb la seva comunitat i amb la societat en què s’integra. Implica el coneixement dels drets i deures socials i estableix, per tant, una manera positiva de comportar-se segons la qual el ciutadà respecta unes normes de conducta i d’educació.

La virtut civil (o l’ètica) de la ciutadania és fonamental per a l’existència d’una societat justa, on prevalen els valors de la llibertat, la justícia i la comunitat.

El Departament impulsa i gestiona actuacions d’observació i anàlisi com són: els processos de participació per detectar els valors de la societat catalana; l’Enquesta de civisme i valors i l’Observatori de Civisme i Valors. També promou el reconeixement del civisme mitjançant la convocatòria anual dels Premis de Civisme. Així mateix, duu a terme actuacions de foment i consolidació del civisme i els valors.

Aquestes actuacions es porten a terme amb l’objectiu de generar polítiques públiques que promoguin el civisme, millorin la relació entre els ciutadans i fomentin el respecte als valors de la societat catalana.