Accessibilitat

L'accessibilitat universal s'entén com el conjunt de característiques que fan possible que un entorn, bé, servei o mitjà pugui ser utilitzat per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i igualtat.

Un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida. Alhora, esdevé un element fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i d'oportunitats; dota els ciutadans d'autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa.

En aquest apartat podeu accedir a informació relacionada amb les actuacions que el Departament promou en els àmbits de l'accessibilitat universal i els productes de suport.

Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat

Òrgan col·legiat de participació externa i de consulta que assessora i informa el Govern en matèria de l’accessibilitat, proposa criteris actuació, fomenta les actuacions en matèria de promoció de l’accessibilitat i avalua el grau de compliment de la Llei 13/2014 i els avenços produïts en la matèria.

Més informació i contacte

Adreça, horari, telèfon i formulari per contactar amb els organismes relacionats amb l'accessibilitat universal i l'autonomia personal.